PROJEKT
"AGLOMERÁCIA 2020 - VÍZIE ROZVOJA POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH FUNKČNÝCH OBLASTÍ PO ROKU 2013" je projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorého žiadateľom je Združenie územných samospráv "Aglomerácia Rzeszowska". Zahraničným partnerom projektu je Karpatský euroregión Slovensko-Sever.

Termin realizácie projektu: od apríla roku 2013 do konca marca roku 2014.

Hodnota projektu: 58 630,00 Euro
Dofinancovanie z EFRR: 49 835,50 Euro
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 5 863,00 Euro

Hlavným cieľom projektu je nadviazať a posilniť rozvojovú spoluprácu medzi samosprávnymi organizáciami z poľskej a slovenskej strany Karpatského euroregiónu.

Konkretné ciele:

 • Analýza a diagnózy štruktúr a rozvojových potenciálov samosprávnych organizáciií z poľskej a slovenskej strany  Karpatského euroregiónu.
 • Vytvorenie stalej platformy spolupráce územných samosprávnych organizácií z poľskej a slovenskej strany  Karpatského euroregiónu.
 • Získanie vedomostí v oblasti politiky súdržnosti EÚ v novej finančnej perspektíve, nového výmeru implementácie verejných politík, programov EÚS v novej finančnej perspektíve, tvorenie parnerstiev a programov cezhraničnej spolupráce - zapojených do toho 30 zamestnancov na poľskej a slovenskej strane  Karpatského euroregiónu.
 • Vypracovanie strategických smerov rozvoja cezhraničnej spolupráce samospráv na poľskej a slovenskej strane  Karpatského euroregiónu na lata 2014-2020.

 

V projekte cieľovou skupinou na inštitucionálnej úrovni bude šiesť samosprávnych organizácií:

 • Poľsko: 4
 • Slovenská republika: 2

 

V Poľsku to budú samosprávne združenia ako napríklad Aglomerácia Rzeszowska alebo fungujúce v rámci Leadera Miestne akčné skupiny. V Slovenskej republike to budú mikroregióny.
Na individuálnej úrovni cieľovou skupinou projektu bude 30 zamestnancov samoapráv a mimovládnych organizácií:

 • Poľsko: 20
 • Slovenská republika: 10

Budú to zamestnanci manažmentu a oddelení zaoberajúcich sa strategickým plánovaním a rozvojom.    V dôsledku realizácie projektu inštitúcie budú mať väčšiu schopnosť plánovať a rozvíjať poľsko-slovenskú spoluprácu v novej finančnej perspektíve 2014-2020 v rámci funkčných oblastí.

 

Určia rovinu a smery rozvojovej spolupráce, vypracujú a prijmú na realizáciu operačné plány.

Účastníci individuálne získajú vedomosti a znalosti v oblasti vytvarania inštitucionálnej spolupráce samospráv, určovania smerov a nástrojov vytvárania rozvojovej politiky, východískových bodov politiky súdržnosti ako aj mechanizmov fungovania opatrení EÚ v novej finančnej perspektíve.


AKTIVITY

 • Riadenie projektu a propagácia.
 • Evidencia a inventarizácia štruktúr samosprávnych organizácií PL a SK.
 • Tvorba webového sídla projektu a propagačného filmu.
 • Školenia zamestnancov samosprávnych územných celkov a organizácií, v ktorých tieto celky sú združené.
 • Vypracovanie stratégie spolupráce na roky 2014-2020.
 • Zaverečná konferencia.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.