AGLOMERACJA RZESZOWSKA

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, jest trwałym, dobrowolnym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, zarejestrowanym w dniu 21.05.2008 r.

Cele działania Stowarzyszenia:

 •  Stwarzanie warunków do integracji całej Aglomeracji województwa podkarpackiego w jeden organizm społeczno-gospodarczy
 •  Wypracowanie zasad rozwoju przestrzennego Aglomeracji
 •  Umacnianie wspólnoty lokalnej i więzi sąsiedzkich
 •  Umocnienie i rozbudowa systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego 
 •  Podniesienie bezpieczeństw socjalnego mieszkańców Aglomeracji 
 •  Stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej i zdywersyfikowanej struktury gospodarczej Aglomeracji, w szczególności poprzez wzrost małych i średnich przedsiębiorstw 
 •  Stwarzanie warunków do rozwoju aglomeracji jako ważnego środka postępu technicznego i technologicznego 
 •  Usprawnienie systemu komunikacji 
 •  Racjonalizowanie gospodarki odpadami wodno-ściekowej
 •  Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Aglomeracji 
 •  Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Aglomerację 
 •  Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia 
 •  Identyfikowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów występujących w Aglomeracji
 •  Wspólne promowanie Aglomeracji na zewnątrz 
 •  Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 •  Prowadzenie działalności szkoleniowej 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 •  Koordynację projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury 
 •  Promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i kulturalnych Stolicy regionu i okolic
 •  Wspólne występowanie o dostępne środki pomocowe i realizowanie zamierzonych inwestycji 
 •  Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje 
 •  Wypracowanie strategii integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji
 •  Wypracowanie zintegrowanego planu rozwoju aglomeracji 
 •  Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego aglomeracji 
 •  Zapewnienie spójnego systemu dróg publicznych
 •  Stwarzanie warunków do zastępowania komunikacji indywidualnej środkami transportu zbiorowego 
 •  Zharmonizowanie działań w zakresie zagospodarowania odpadami i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej
 •  Wykreowanie miejsc rekreacji i wypoczynku wspólnych dla mieszkańców całej aglomeracji 
 •  Marketing Rzeszowa jako dogodnego ośrodka lokalizacji instytucji bankowych 
 •  Rozszerzenie oferty edukacyjnej
 •  Podejmowanie działań aktywizujących lokalny rynek pracy i przeciwdziałających bezrobociu
 •  Wymianę doświadczeń w zakresie realizowanych zadań
 •  Prezentowanie aglomeracji na międzynarodowych targach inwestycyjnych 
 •  Projekty szkoleniowe

 

 

AGLOMERÁCIA RZESZOWSKA
Združenie územných samospráv "Aglomerácia Rzeszowska" so sídlom Rzeszów, Grunwaldzka 15, je trvalým a dobrovoľným združením jednotiek územnej samosprávy Rzeszowského kraja, zaregistrovaným dňa 21.5.2008.

Ciele aktivít Združenia:

 • Vytváranie podmienok pre integráciu celej Aglomerácie podkarpackého kraja v jeden spoločensko-hospodársky organizmus
 • Vypracovanie princípov územného rozvoja Aglomerácie
 • Posilnenie miestnej komunity a susedských vzťahov
 • Posilnenie a rozšírenie systému stredoškolského a vysokoškolského vzdelania
 • Posilnenie sociálnej bezpečnosti obyvateľov Aglomerácie
 • Vytvorenie modernej, viacfunkčnej a diverzifikovanej hospodárskej štruktúry Aglomerácie, predovšetkým vďaka rastu malých a stredných podnikov
 • Vytvorenie podmienok pre rozvoj Aglomerácie ako dôležitého centra technického a technologického pokroku
 • Zlepšenie systému cestnej a koľajovej dopravy
 • Racionalizácia odpadového hospodárstva (voda a kanalizácia)
 • Vytvorenie príťažlivej ponúky travenia voľného času pre obyvateľov Aglomerácie
 • Zlepšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Aglomerácie
 • Ochrana spoločných záujmov členov Združenia
 • Identifikovanie a riešenie spoločných problémov v Aglomerácii
 • Spoločná externá propagácia Aglomerácie
 • Realizácia spoločných zámerov s domácimi a zahraničnými partnermi
 • Pôsobenie v oblasti školení

 

Združenie realizuje svoje ciele v činnostiach:

 • Koordinácia investičných projektov v oblasti infraštruktúry
 • Propagácia hospodárskych, turistických a kultúrnych hodnôt hlavného mesta regiónu a okolia
 • Spoločné žiadanie o finančné prostriedky a realizácia investičných zámerov
 • Pripravenie terénov pre budúce investície
 • Vypracovanie stratégie ekonomicko-priestorovej stratégie Aglomerácie
 • Vypracovanie integrovaného plánu rozvoja Aglomerácie
 • Príprava územného plánu Aglomerácie
 • Zabezpečenie súdržného systému verejných ciest
 • Vytvorenie podmienok pre nahrádzenie individuálnej dopravy prostriedkami verejnej dopravy
 • Zladené vykonávanie činnosti v oblasti odpadového hospodárstva a rozšírenia vodno-kanalizačnej infraštruktúry
 • Vytvorenie rekreačných a oddychových miest, spoločných pre obyvateľov celej Aglomerácie
 • Marketing Rzeszowa ako mesta vhodného pre lokalizáciu bankvých inštitúcií
 • Rozšírenie edukačnej ponuky
 • Aktivity, ktoré budú aktivizovať miestny pracovný trh a budú pôsobiť proti nezamestnanosti
 • Výmena skúseností v oblasti realizovaných úloh
 • Prezentovanie Aglomerácie na medzinárodných investičných trhoch
 • Školiace projekty