AKTUALNOŚCI

„Silne aglomeracje – silne Karpaty”

Tytuł projektu: „Silne aglomeracje – silne Karpaty”

 

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Projekt realizowany przez : Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”,  www.regioresovia.pl

Partner Projektu: Partner Projektu: Združenie miest a obcí Slovenska, www.zmos.sk

Wartość całkowita mikroprojektu: 55 817,40 € 

w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  47 444,79 € (85%), 

środki z budżetu państwa 2 790,87 € (5%), 

wkład własny: 5 581,74 €

Okres realizacji: 01.04.2021 r. - 31.03.2021 r. 

 

Celem projektu jest poprawa dostępności zasobów kulturowych i przyrodniczych pogranicza z wykorzystaniem rozwiązań strategicznych i innowacyjnych.

 

W ramach projektu dokonana zostanie analiza potencjału markowego obszaru aglomeracji preszowskiej z wykorzystaniem doświadczeń i narzędzi aglomeracji rzeszowskiej. Niezbędne będzie zinwentaryzowanie i waloryzacja posiadanych zasobów przyrodniczo-kulturowych dla określenia ich atrakcyjności, na bazie których będzie można opracować produkty, a następnie prowadzić ich skuteczną promocję. 

Przewiduje się organizację cyklu spotkań informacyjnych i metodycznych przekazujących polskie doświadczenia na pograniczu polsko – słowackim. 

W wyniku realizacji projektu powstaną również struktury współpracy na poziomie aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej. Jest to istotne z uwagi na potrzebę kontynuacji powyższych działań  w dłuższej perspektywie co powinno przyczynić  się do zmaksymalizowania efektów współpracy.

 

 

W ramach zadania Analiza potencjału markowego aglomeracji rzeszowskiej i preszovskiej zostanie powołany zespół 10 ekspertów w tym 5 osób z Polski i 5 osób ze Słowacji. W skład zespołu będą wchodzić specjaliści z zakresu planowania przestrzennego, marketingu terytorialnego, reklamy, PR, badań społecznych, zarządzania strategicznego. Kolejnym działaniem będzie prowadzenie spotkań roboczych zarówno po polskiej  (4 spotkania) jak i po słowackiej stronie (5 spotkań) mającej na celu zgromadzenie optymalnego zakresu informacji, wypracowanie właściwego zestawu metod i technik dla opracowania analiz poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń członków zespołu. Ostatnim działaniem będzie stworzenie właściwych opracowań eksperckich zawierających zinwentaryzowanie najważniejszych zasobów obszarów aglomeracji preszowskiej i rzeszowskiej, ich waloryzację oraz zestawienie w tzw. pakiety celem budowania marek obydwu aglomeracji. Zawartość opracowań będzie wykorzystana dla stworzenia przewodnika multimedialnego (przedstawienie zwaloryzowanych obiektów, miejsc, atrakcji przyrodniczych itp.). Wyniki analiz będą rozpowszechniane i promowane podczas konferencji zakańczającej projekt.

 

W ramach kolejnego zadania powstanie mapa interaktywna obszarów aglomeracji – przewodnik multimedialny wraz z aplikacją mobilną (gry terenowe). Mapa obszarów dostępna na urządzeniach mobilnych będzie w rzetelny sposób kierować  i pomagać osobom odwiedzającym obszary aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej w celu dotarcia do preferowanych przez nich miejsc. Wybierane miejsca będą posiadały krótkie opisy oraz zdjęcia co przyczyni się do lepszego poznania zasobów kultury i przyrody przedmiotowych obszarów. 

 

Ważnym narzędziem powiązanym z mapą będzie moduł gry terenowej. Jest to nowoczesne rozwiązanie służące zachęceniu osób odwiedzających do poznawania nowych miejsc obszarów oraz dalszego ich promowania. Uczestnik w ramach gry ma odszukać dane miejsce na obranej trasie i np. odgadnąć zagadkę. Dla pierwszych 50 uczestników gry, którzy przejdą bezbłędnie daną grę przewidziane są nagrody. Wyświetlana na przeglądarce mapa będzie zawierać logo z promocją programu. Będzie promowana na stronach internetowych partnerów oraz współpracujących instytucji i urzędów. 

 

Na koniec zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja Naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU”. Zostanie ona poświęcona znaczeniu Aglomeracji na obszarach transgranicznych. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, turystyki, ochrony środowiska, przedstawiciele świata nauki. (około 80 osób, w tym 10 przedstawicieli ze Słowacji oraz 5 uczestników z Association of European Border Regions). W trakcie konferencji odbędą się 4 wykłady (tematyka m.in. nowoczesne technologie w administracji i promocji regionów; bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój zasobów kultury i przyrody pogranicza, ograniczenia i możliwości wynikające ze zmian cywilizacyjnych). Zaprezentowane zostaną efekty projektu tj. podsumowanie analizy marki aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej. Eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym m.in. w trakcie realizacji projektu na temat potencjału aglomeracji, możliwych działań dotyczących zachowania i rozwoju zasobów kultury i przyrody transgranicznych obszarów, zrównoważonego podejścia do wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Konferencja zostanie zakończona kolacją z udziałem gości ze Słowacji i przedstawicielami AEBR. Dla uczestników wydarzenia zostaną rozdane upominki. W trakcie wydarzenia prezentowany będzie roll-up informujący o projekcie. Wydana zostanie publikacja pokonferencyjna oraz raporty podsumowujące efekty realizacji programu. Planowane jest wydanie  400 egz. opracowań tj. po 200 szt. dla każdego partnera projektu.

 

Zapraszamy do śledzenia relacji z działań projektu!

ZAŁĄCZNIKI

Data dodania: 2021-07-09